• پیش بینی درصد مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از ابزار apache ii

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 852
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: سیستم طبقه بندی شدت بیماری ها با عنوان apache ii (acute physiology and chronic health evaluation ii)، به عنوان یک ابزار استاندارد، شاخصی برای بررسی میزان مرگ و میر بیماران، ارزیابی کیفیت مراقبت های ارائه شده و شناسائی بیماران مزمن در مطالعات به کار می رود. این مطالعه به منظور پیش بینی درصد موارد مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر قزوین با استفاده از ابزار apache ii انجام شد.

  روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 204 بیماری که با تشخیص های مختلف در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کوثر قزوین طی سال 1386 بستری شده بودند؛ انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و ابزار apache ii گردآوری شدند.

  یافته ها: از 204 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه، 147 نفر (72.1 درصد) زنده ماندند. میانگین نمره apache ii بیماران 11.38 (حداقل صفر و حداکثر 41) بود. میزان پیش بینی مرگ 30.26 درصد بود؛ در حالی که میزان مرگ 27.9 درصد مشاهده شد. بین نمره apache ii و پیش بینی میزان مرگ و میر بیماران ارتباط معنی داری وجود داشت (r=0.976 ,p<0.05). میانگین نمره apache ii در بیمارانی که زنده ماندند؛ 13.97 و در بیمارانی فوت شد 25.36 به دست آمد (t=9.93 ,p<0.05).

  نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد کهapache ii  به شکل بسیار دقیق، میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه را پیش بینی کرده و همچنین در پیش بینی روند درمان بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مفید است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها