• عوامل موثر در "انسجام گروهی" و ارتباط آنها با "پرخاشگری" و "افکار خودکشی" در سربازان وظیفه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1378/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1378/01/01
  • تعداد بازدید: 693
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  اهداف. نقش انسجام گروهی در بهبود روحیه و عملکرد نیروهای نظامی در تحقیقات تایید شده است. از سوی دیگر، پرخاشگری و خودکشی در این نیروها به خصوص در سربازان وظیفه به دلیل مسلح بودن آنان یکی از مشکلات رایج این سازمان هاست. البته، پرخاشگری و خودکشی، رخدادی لحظه ای نیستند و از فکر شروع شده و سپس به طرح و نقشه و اجرا می رسند. به منظور پیشگیری از پرخاشگری و افکار خودکشی ابتدا باید عوامل بازدارنده و تسهیل کننده آن را بررسی نمود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل انسجام گروهی و ارتباط آن با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه بود.

  روش ها. این مطالعه زمینه یابی و کاربردی در کلیه سربازان وظیفه یکی از نیروهای نظامی انجام شد و 237 سرباز به روش طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه انسجام گروهی "سی بلد و کلی"، پرسش نامه پرخاشگری "هیوسمان، میلر و زللی" (فرم اصلاح شده)، مقیاس افکار خودکشی بک و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک محقق ساخته بود. یافته ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها. میان عوامل انسجام گروهی، پرخاشگری و افکار خودکشی همبستگی معنی داری وجود داشت، ولی برای پیش بینی از اعتبار لازم برخوردار نبود. بنابراین، مدل خطی در رگرسیون چندمتغیری تحقیق دارای برازش مطلوب نبود.

  نتیجه گیری. عوامل انسجام گروهی در کنترل پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه تعیین کننده نیستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها