• بررسی وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیردرمانی بیمارستان های شهر سنندج در سال 85

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 620
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: سلامت روانی افراد در پیشبرد اهداف ملی و آرمانی جوامع از بیشترین اهمیت از لحاظ صرفه جویی در هزینه های مادی و معنوی برخوردار است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ پرسنل بیمارستان ها با بیماران و نقش آنها در ارتقای سلامت روان، شناسایی بیماران در معرض خطر اختلالات روان شناختی و ارجاع آنان برای دریافت کمک های تخصصی، بررسی سلامت روانی در این قشر جامعه ضروری بنظر می رسد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان کارکنان درمانی و غیر درمانی بیمارستان های شهر سنندج در سال 85، طراحی و اجرا گردید.

  روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل رسمی شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در شهر سنندج با بیش از یکسال سابقه کاری در سال 85 بود. حجم نمونه برابر 506 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. پس از مراجعه به افراد و توضیح هدف مطالعه برای آنان و اخذ رضایت آنها جهت شرکت در مطالعه، داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی (ghq 28) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پس از ورود به رایانه با کمک نرم افزار آماری spss انجام شد و توزیع فراوانی مطلق و نسبی گروه ها تعیین گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری خی دو و تی تست استفاده گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها