• بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و سلنیوم با وقوع سقط جنین در زنان ایرانی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 484
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: برای اعمال متابولیک طبیعی و باروری موفق مقادیر مناسبی از روی و سلنیوم در طول حاملگی مورد نیاز می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و سلنیوم در مراحل اولیه بارداری با وقوع سقط جنین در زنان ایرانی است.

  مواد و روشها: بدین منظور تعداد 102 زن در سه گرو ه مساوی، مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه یک زنان دچار سقط، گروه دوم زنان حامله سالم و گروه سوم زنان غیر حامله بودند. سطوح سرمی روی و سلنیوم با تکنیک جذب اتمی اندازه گیری شد.

  یافته ها: افزایش مختصر مقادیر روی در زنان با حاملگی طبیعی در مقایسه با آنهایی که سقط کرده بودند، مشاهده شد که البته از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین سطح روی در زنان غیر حامله تفاوتی معنی دار با دیگر گروهها نداشت. از طرف دیگر سطح سلنیوم نیز در گروهها تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری و توصیه ها: سطوح سرمی تمام گروه های فوق در محدوده طبیعی قرار داشتند و حتی در مورد سلنیوم، در مقایسه با سایر نقاط جهان بالاتر هم بود که مؤید وجود تغییرات منطق های در میزان سلنیوم موجود در رژیم غذایی مناطق مختلف جهان می باشد. بنابراین وقوع سقط در زنان ایرانی با رژیم غذائی به تنهائی ارتباطی ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها