• رابطه سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستان ها با شاخص دهای عملکرد بیمارستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 548
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: بیمارستان ها در اولویت توسعه بخش بهداشت و درمان کشور قرار دارند. یکی از مهم ترین وظیفه مدیران، هدایت و رهبری کارکنان است که در اثربخشی و کارایی بیمارستان دارد.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط سبک های رهبری مدیران و روسای بیمارستان ها با شاخص های عملکرد بیمارستان انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال 1383 بر روی مدیران و روسای 8 بیمارستان استان قم (16 نفر) انجام شد. ابزار گردآوری داده ها دو پرسش نامه مربوط به اندازه گیری و محاسبه شاخص های بیمارستانی و سبک های رهبری روسا و مدیران بود. پرسش نامه ها نمره دهی و بر اساس سبک های رهبری لیکرت به چهار گروه تقسیم شدند. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: 75% روسا با سبک مشاوره ای و 25% با سبک استبدادی-خیرخواهانه اعمال رهبری می نمودند. در حالی که 75% مدیران از سبک مشاوره ای، 12.5% از سبک استبدادی-خیرخواهانه و 12.5% بقیه از سبک استبدادی-استثماری استفاده می نمودند. بین نوع سبک های رهبری رواسا و مدیریان با شاخص های عملکردی بیمارستان ها ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد که مدیران و روسای بیمارستان ها تمایلی به استفاده از مدیریت مشارکتی و شرکت دادن کارکنان در تصمیمات مربوط به اداره امور بیمارستان ندارند و روش های استبدادی را برای اداره امور واحدهای درمانی مناسب می دانند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها