• طراحی و ساخت پلاسمید حاوی مبداء همانندسازی میتوکندری و ارزیابی تکثیر آن در رده ی سلولی انسان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/06/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/06/27
  • تعداد بازدید: 668
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ساخت پلاسمید با مبداء همانندسازی ژنوم میتوکندری انسان به منظور دستیابی به ناقلی ایمن است که قادر باشد به صورت اپی زومال و به وسیله عناصر ترانس سلول انسان شناسایی و همانندسازی شود. مزیت این ناقل نسبت به ناقلین آدنو ویروسی ماندگاری و نسبت به ناقلین رترو ولنتی ویروس عدم ورود در ژنوم سلول میزبان می باشد.

  روش تحقیق: سه قطعه شامل مبداءهای همانندسازی رشته ی سبک و سنگین ژنوم میتوکندری و ژن gfp با روش pcr تکثیر و در وکتور ptz57t/a کلون شدند. قطعه ژن hygro از پلاسمید pfbggt با هضم آنزیمی جداسازی شد. سپس هر چهار قطعه در پلاسمید pfbggt ساب کلون گردیدند. تمام کلون های بینابینی و پلاسمید نهایی با روش pcr، هضم آنزیمی و تعیین توالی بررسی شدند. سلول های cho, hek293 با سازه نهایی ترانسفکت شدند. سلول های ترانسفکت شده با میکروسکوپ فلورسنت به مدت چهل روز به صورت روزانه مشاهده شدند. از سلول های باقی مانده، پلاسمید و dna ژنومیک تلخیص گردید و بر روی آن ها pcrهای همپوشان به منظور اثبات حلقوی بودن پلاسمید انجام شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از pcr، هضم آنزیمی و تعیین توالی همگی تایید کننده ی صحت انجام ساخت سازه بود. نتایج حاصل از ترانسفکشن سلول های cho, hek293 نشانگر عدم همانند سازی پلاسمید در سلول های فوق بود.

  نتیجه گیری: با توجه به این که پلاسمید واجد دو مبداء همانندسازی میتوکندری نتوانست درون سلول های انسانی تکثیر شود، به نظر می رسد مجبور به فراهم آوری شرایط مشابه همانند سازی ژنوم میتوکندری به منظور همانندسازی ناقل نامبرده در تحقیقات آتی باشیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها