• تاثیر پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیمان دچار انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل 80-1379

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 427
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: امروزه با تغییر سیستم ارایه مراقبت های بهداشتی، بیشتر بیماران مراقبت های حرفه ای و تخصصی لازم را پس از ترخیص از بیمارستان در منزل دریافت می کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران دچار انفارکتوس قلبی بود.

  روش کار: این پژوهش تجربی بر روی 60 بیمار دچار انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزش درمانی بوعلی اردبیل در سال 80-1379 انجام شد. نمونه های مورد بررسی بصورت مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه 30 نفری شاهد و آزمون قرار گرفتند. سپس برای گروه آزمون برنامه بازدید منزل تدوین گردید ولی برای گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. یک هفته پس از اجرای کامل برنامه بازدید منزل، وضعیت سلامت جسمی و روحی نمونه های مورد بررسی در هر دو گروه توسط چک لیست نهایی و تست اسپیلبر گروبک مورد بررسی و نتایج با آزمون x2 در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

   یافته ها: آزمون x2 بین ضربان قلب زمان استراحت در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نشان داد (0.05(p< ولی این تفاوت بین فشار خون سیستولیک، دیاستولیک، وزن، اضطراب و افسردگی در دو گروه معنی دار نبود.

  نتیجه گیری: با توجه به آنکه پیگیری بر وضعیت سلامت جسمی و روحی بیماران موثر است بنابراین پرستاران می توانند با فعال کردن سیستم مراقبت در منزل و برنامه های بازتوانی همراه با حمایت های اجتماعی بعد از انفارکتوس قلبی باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها