• بررسی مقایسه ای دو روش slit skin smear و pcr در تشخیص مایکوباکتریوم لپر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بابا باغی تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: مایکوباکتریوم لپر عامل بیماری جذام می باشد که یک بیماری مسری است که در اغلب کشورهای در حال توسعه دیده می شود. این بیماری بسبب ایجاد علایم بالینی ناخوشایند و ناتوانی هایی که ایجاد می کند نام آن همواره با ترس و وحشت همراه بوده است. بیشترین زمان تقسیم را در بین باکتری ها دارد (14-12 روز). دوره کمون آن طولانی بوده و 40 سال هم گزارش شده است. اثرات باقیمانده از بیماری حاصله (جذام) غیرقابل برگشت بوده و بار روانی و اجتماعی سنگینی بر فرد و اجتماع دارد سازمان بهداشت جهانی 91 کشور را در لیست مناطقی قرار داده است که جذام هنوز هم در این کشورها یک مشکل می باشد. هدف اصلی این تحقیق تشخیص زود هنگام و دقیق بیماری قبل از بروز علایم بالینی ناخوشایند و نهادینه کردن روش مولکولی pcr بجای روش قدیمی slit skin smear است که روش دقیق و قابل اعتمادی نمی باشد.

  روش کار: در این تحقیق از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بابا باغی با تیغ جراحی از نرمه گوش ها و ابروها نمونه برداری شده (slit skin) و پس از تهیه گسترش بر روی لام رنگ آمیزی اسید فست شده و بررسی میکروسکوپی شدند. همزمان با بررسی میکروسکوپی نمونه بیوپسی نیز از بیماران برداشته شد تا با pcr نیز تشخیص داده شوند.

  یافته ها: از 40 نمونه slit skin تنها 3 نمونه (7.5%) لام مسقیم مثبت داشتند که تشخیص آن ها فرم ll بوده است. در حالیکه از 40 نمونه بیوپسی 14 مورد (35%) با روش pcr نتیجه مثبت داشتند. بقیه 11 مورد مثبت احتمالاً به فرم tt یا فرم های بینابینی (bb,bt,bl) مبتلا بوده اند.

  نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد که روش لام مستقیم با رنگ آمیزی اسید فست روش دقیق و مطمئنی برای تشخیص بیماری جذام نمی باشد بویژه در فرم tt که همیشه لام مستقیم منفی است. هم چنین روش لام مستقیم و علایم بالینی در تخمین میزان شیوع بیماری نیز روش دقیق و مطمئنی نمی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها