• بررسی تاثیر آموزش تنظیم رژیم غذایی بر میزان قند خون ناشتا و نمایه توده بدنی بیماران دیابتی نوع 2

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 589
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه و هدف: بیماری دیابت از جمله بیماریهایی است که سهم عمده درمان و کنترل آن به عهده بیماران است. لذا آگاهی آنان در زمینه های مختلف بخصوص رژیم غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش رژیم غذایی بر عملکرد تغذیه ای و میزان قند خون و نمایه توده بدنی بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران- کرج انجام گردید.

  موادو روش ها: جمعیت مورد مطالعه، تعداد 88 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت پوشش انجمن دیابت ایران شعبه کرج بودند که به طور تصادفی به دو گروه مداخله (44 نفر) و کنترل (44 نفر) تقسیم شدند. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه طی مصاحبه مستقیم و سازمان یافته با نمونه های انتخاب شده و برگه ثبت نتایج آزمایشگاهی در دو نوبت قبل از مداخله آموزشی و یکماه بعد از آن جمع آوری گردید.

  یافته ها: پس از مداخله، افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی (از 57.50 به 80.18) و رفتار (از 17.5 به 52.1) و کاهش معنی داری در میانگین توده نمایه بدنی (از 28.3 به 27.9) کیلوگرم بر مترمربع، میانگین میزان قند خون (از 167.9 به 134.5) کیلوگرم در دسی لیتر در بیماران گروه مداخله در مورد بیماری دیابت و رعایت رژیم غذایی ایجاد گردید (0.001(p< . اما در گروه کنترل تغییر معنی داری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده آموزش رژیم غذایی در کاهش قند خون و (body mass index)bmi بیماران دیابتی نوع 2 موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها