• مطالعه آزمایشگاهی ریز نشت آپیکالی سه ماده mta تیره، mta سفید و سمان پرتلند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 619
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: یکی از راه های تصحیح عدم موفقیت های درمان ریشه، جراحی انتهای ریشه دندان است. جهت بستن انتهای ریشه دندان از مواد مختلفی استفاده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای میزان ریز نشت آپیکالی سه سمان mta (mineral triocide aggregate) تیره، mta سفید و پرتلند به عنوان مواد رتروگرید دندان بود.

  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 57 دندان تک ریشه کشیده شده انسانی با آپکس بسته انتخاب شدند، پس از قطع تاج دندان ها، کانال ها یا فایل دستی به روش step-back، آماده سازی و سپس با گوتاپرکا و سیلر ah26 به روش لترالی پر شدند. سپس ریشه ها به 5گروه شامل، 3 گروه 15 تایی آزمایش و دو گروه 6 تایی کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. پس از ایجاد بول 45 درجه، حفرانی به عمق 3 میلی متر در انتهای ریشه تهیه و سه نوع سمان مورد مطالعه را در حفرات قرار دادیم. برای برقراری سیل کرونالی، حفراتی تهیه و با آمالگام پر شدند. سپس تمام طول ریشه، (به جز 1 میلی متر انتهایی) برای ایجاد مهر و موم، لاک ناخن زده شد. نمونه ها در محلول متیلن بلوی 2% به مدت 72 ساعت قرار گرفتند و سپس به طور طولی برش داده شدند و میزان نفوذ رنگ با استریومیکروسکوپ بررسی گردید. میزان ریز نشت اندازه گیری شده توسط آزمون anova یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: تحلیل آماری مطالعه حاضر، هیچ تفاوت آماری معنی داری بین ریز نشت گروه های تحت مطالعه mta تیره (4.52 میلی متر)، mta سفید (4.826 میلی متر) و سمان پرتلند (4.826 میلی متر) به عنوان مواد رتروگرید نشان نداد.

  نتیجه گیری: با توجه به یافته های فوق، می توان به استفاده از سمان پرتلند در درمانگاه امیدوار بود. توصیه می شود، مطالعات دیگری به صورت in vivo در مورد استفاده از سمان پرتلند، انجام شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها