• بررسی همبستگی سطح هورمون رشد شبه انسولین 1 (igf-1) با شدت درگیری کبد در بیماران مبتلا به سیروز کبدی

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/10/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/10/01
  • تعداد بازدید: 554
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: insulin-like growth factor-1 (igf-1) نوعی پروتئین پلی پپتیدی است که 90% در کبد ساخته می شود. کبدی وضعیتی همراه با کاهش igf-1 است و با پیشرفت بیماری احتمالاً سطح igf-1 کاهش بیشتری می یابد هدف این مطالعه تعیین میزان همبستگی بین igf-1 و شدت بیماری کبدی بر اساس معیارهای child-pugh و (model for end stage liver disease) meld-score بوده است.

  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 100 بیمار مبتلا به سیروز کبدی که در سال های 1386 و 1387 به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. برای بیماران آزمایشات igf-1 شمارش سلول های خونی، آنزیم های کبدی،آلکالین فسفاتاز، آلبومین سرم،کراتینین خون و بیلی روبین توتال و مستقیم سرم انجام شد. هم چنین سونوگرافی کبد و طحال و آندوسکوپی برای واریس، آسیت و آنسفالوپاتی انجام گردید. سپس بر اساس معیارهای child-pughو meld شدت آسیب کبدی و همبستگی igf-1 با معیارهای child-pugh و meld مشخص گردید.

  یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 15±44.4 سال و میانگین igf-1 برابر با 91.51± 92.95 نانوگرم در دسی لیتر بود. 14 بیمار (14%) دارای igf-1 در حد طبیعی و 86 بیمار (86%)دارای igf-1 غیر طبیعی بوند. در تمام بیماران ضریب همبستگی میان igf-1 و meld برابر با 0.317- (0.001(p= و ضریب همبستگی میان igf-1 وpugh برابر با 0.478- (0.001p<) بوده است.

  نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که igf-1 یک شاخص برای نشان دادن شدت بیماری سیروز کبدی است و می توان از این شاخص برای تعیین شدت بیماری در بیمارانی که امکان نمونه برداری وجود ندارد، استفاده نمود. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها