همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی امکانات موجود کوهستان مشرف به شهر تهران بر توسعه کوهنوردی و گردشگری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/20
  • تعداد بازدید: 439
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی شرایط جغرافیایی کوهستان مشرف به شهر تهران بر توسعه کوه نوردی و گردشگری می باشد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران کوهرو و کوهنوردان مراجعه کننده مستمر به رود دره های دارآباد، کلک چال، دربند، ولنجک و درکه به عنوان مسیرهای اصلی کوهستان مشرف به شهر تهران، می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته 35 سوالی است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.73 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد یافته های تحقیق حاکی از آن بود که امکانات موجود کوهستان مشرف به شهر تهران بر توسعه کوهنوردی و گردشگری تاثیر دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که از بین متغییرهای مربوط به امکانات موجود در کوهستان، "امنیت مسیر برای گردشگران (سالمندان، کودکان، زنان، ...)"، "وضعیت بهداشت و مدیریت جمع آوری، دفع و انتقال زباله" و "فضاهای تفریحی و ایستگاه های بازی"، دارای بیش ترین بار عاملی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها