• شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی امکانات و تجهیزات فیزیکی مربوط به استقرار شرکت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه بر اساس مدل swot

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/30
  • تعداد بازدید: 2909
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش «شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی امکانات و تجهیزات فیزیکی مربوط به استقرار شرکت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه بر اساس مدل swot است. 40 نفراز متخصصان، و مدیران پارک علم و فناوری در استان کرمانشاه در سال 95 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. از آنجا که حجم جامعه ی آماری با نمونه برابر است از روش تمام شماری استفاده شد. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای در 5 شاخصه، با 14 سوال در مقیاس لیکرت طراحی شده است. برای تایید اعتبار آن از روش محتوایی با بهره مندی از نظر اساتید دانشگاه و متخصصین پارک علم و فناوری و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برابر 80 برآورد شد. در سطح آمار استنباطی پس از اجرای پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به شاخصه های بررسی شده از آزمون فریدمن برای وزن دهی و رتبه بندی و مدل swot که یکی از روش های معتبر برای تجزیه و تحلیل استراتژیک محسوب می شود استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی امکانات و تجهیزات شرکت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی در استان کرمانشاه رتبه های یکسانی ندارند از این رو توجه به نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شرکت ها که در ناحیه ی تدافعی قرار می گیرند، باید از استراتژی توسعه و رشد در شرکت های دانش بنیان حوزه علوم انسانی استان کرمانشاه استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها