• اثر بخشی آموزش باورهای هوشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی دوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/30
  • تعداد بازدید: 540
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق تعیین تاثیر آموزش باورهای هوشی بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی دوم بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و جامعه ی آماری پژوهش را دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی دوم در رشته علوم انسانی در منطقه ی بن رود شهرستان اصفهان تشکیل دادند. از این جامعه آماری، 38 نفر به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 19 نفر) گمارده شدند. آموزش باورهای هوشی طی 5 جلسه ارائه گردید. ابزار سنجش پرسشنامه ی عملکرد تحصیلی (ept) فام و تیلور (1999) بود. داده های حاصل از اجرای پژوهش از طریق تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش باورهای هوشی بر عملکرد تحصیلی کلی و ابعاد خود کارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی و انگیزش آن دارای تاثیرات معنی داراست (0.05(p<. پیشنهاد می شود این پژوهش را در مناطق دیگر و با فرهنگ های گوناگون تکرار کنند زیرا علاوه بر اینکه قدرت تعمیم پذیری یافته ها را افزایش میدهد، میتوان یافته های آنها را نیز باهم مقایسه کرد. شرکت کنندگان این تحقیق، تنها دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه ی دوم در رشته ی علوم انسانی بودند که این مساله باعث کاهش حوزه تعمیم دهی نتایج می شود. نتایج این تحقیق برای دست اندر کاران تعلیم و تربیت، مشاوران، روان شناسان و درمانگران کاربرد دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها