• بررسی رابطه بین درونگرایی و سرایت عملکرد در میان کارکنان شرکت پاکشو

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/03/26
  • تعداد بازدید: 462
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شخصیت، مجموعه ای پایدار از ویژگی ها و گرایش هاست که با مشخص کردن مشابهت و تفاوت رفتاری روان شناختی افراد که دارای تداوم زمانی بوده است، اجازه پیش بینی رفتار شخص در اوضاع و احوال معین را می دهد. یکی از عواملی که سبب تفاوت افراد از لحاظ شخصیتی می شود بر اساس انرژی است که فرد از محیط دریافت می کند. بر این اساس افراد در دو گروه شخصیتی برونگرا و درونگرا قرار می گیرند. در پژوهش حاضر رابطه بین ویژگی شخصیتی درونگرایی و سرایت عملکرد کارکنان شرکت پاکشو، بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی-پیمایشی مقطعی می باشد. جمع آوری اطلاعات، از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته سرایت عملکرد صورت گرفته است. برای پاسخگویی به پرسشنامه، 185 نفر از کارکنان شرکت پاکشو، به  روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی، مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 94.0 برآورد و تایید گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد ویژگی شخصیتی درونگرا با سرایت عملکرد کارکنان شرکت پاکشو رابطه معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها