همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • توسعه مدل و شناسایی عوامل موثر بر میزان رویگردانی مشتریان از سیگارت های تولید داخلی در استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/22
  • تعداد بازدید: 370
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه جذب مشتریان جدید و هم چنین حفظ و نگهداری مشتریان ارزشمند قدیمی هر دو دارای اهمیت فراوانی برای شرکت ها می باشند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال توسعه مدل و شناسایی عوامل موثر بر میزان رویگردانی مشتریان از سیگارت های تولید داخلی در استان گیلان طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان سیگارت های داخلی بوده و شیوه نمونه گیری در این تحقیق به صورت غیراحتمالی در دسترس است که 384 نفر از مشتریان به عنوان نمونه، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که قصد وفاداری مشتری تاثیر مثبتی بر رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی دارد. هم چنین رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی نیز تاثیر مبنی بر خلق ارزش همزمان دارند، اما رفتار مشارکتی، رفتار شهروندی و خلق ارزش همزمان تاثیر منفی و معکوسی بر قصد رویگردانی دارند، به طوریکه با افزایش آن ها، قصد رویگردانی کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها