• تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/29
  • تعداد بازدید: 599
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر اخلاق کاری اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان سنندج بود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب بانک تجارت شهرستان سنندج بود که تعداد آن ها برابر 134 نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 نفر به دست امد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های اخلاق کار اسلامی علی و آوایهان (2008) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون تاثیر مثبت و معناداری اخلاق کار اسلامی را بر روی تعهد سازمانی و ابعادسه گانه آن (تعهد عاطفی، تعهدمستمر، تعهد هنجاری) نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم