• ارتباط سبک های رهبری مدیران با میزان بهره وری کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/06/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/06/29
  • تعداد بازدید: 1033
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران با میزان بهره وری کارکنان اداراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان اداراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بود که تعداد آن ها 845 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 264 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد سبک های رهبری مدیران باس (1985) و پرسشنامه بهره وری اچیو (1994) بود. روایی پرسشنامه توسط تنی چند از اساتید مدیریت تایید شد. و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ تایید شد که به ترتیب برای پرسشنامه های سبک های رهبری و بهره وری، 0.89 و 0.91 بدست آمد. پرسشنامه های جمع آوری شده بوسیله )آزمون های کلموگروف اسمیرنف، پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین سبک رهبری تبادلی و تحول آفرین با بهروری کارکنان اداراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین، بین سبک رهبری عدم مداخله با بهره وری کارکنان اداراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها