اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی میزان رعایت استانداردهای آزمون سازی apa در گزارشات پژوهشی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 415
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رعایت استانداردهای آزمون سازی apa در گزارشات پژوهشی منتشره در گروه علوم ترییتی و روانشناسی است. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات منتشره در قلمرو نشریات علمی-پژوهشی وزارت علوم در حوزه های رشته های گروه علو ترییتی و روانشناسی در سال های 1391 و 1392 بود. ابتدا با استفاده از استانداردهای موجود برای ساخت آزمون مانند استانداردهای انجمن روانشناسی امریکا و کمیسیون بین المللی آزمون، کتب و مقالات موجود، سیاهه ای با 9 مقویه و 18گویه تهیه شد. سپس روایی این سیاهه یه روش داوری تخصصی و ارائه به 5 متخصص بررسی و احراز شد، که در نهایت سیاهه ای یا 4 مقوله و 44 گویه یرای ارزیایی تهیه و آماده شد. هم چنین پایایی ایزار نیز از طریق استفاده از ارزیاب دوم و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن مورد یررسی قرار گرفت که یا ضریب 0.82 مورد تایید قرار گرفت. سپس یا استفاده از سیاهه تهیه شده به ارزیابی مقالات مریوطه اقدام شد. نتایج این ارزشیایی نشان داد که مقالات مورد یررسی از نظر گزارش و توصیف روش های پایایی در وضعیت مطلوب و از نظر گزارش روایی سازه و روایی محتوایی در حد متوسط و از نظر گزارش روایی ملاکی و ییان اهداف آزمون در وضعیت نامطلویی قرار داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها