• برآورد تابع تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 608
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در حال حاضر صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی در جوامع متمدن و از قوی ترین و مهم ترین نهادهای پشتیبانی کننده سایر نهادی اقتصادی و خانوارها تلقی می شود و به عنوان بزرگ ترین بخش های اقتصادی، نقش قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد. در این مقاله هدف برآورد تابع تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی می باشد و به بررسی تاثیر متغیرهایی هم چون درآمد ملی و خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از نرم افزار eviews و روش tsls (داده های تلفیقی نامتوازن) استفاده شده است. نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درآمد ملی و تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژِی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش یک درصد درآمد ملی، تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی 16.17% افزایش می یابد. بین خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی و تقاضای بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی رابطه مثبت معناداری و جود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی بیمه های مهندسی در حوزه نفت و انرژی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.59 % افزایش خواهد یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها