• بررسی تاثیر ارزش برند بر میزان فروش محصولات لوازم صوتی تصویری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 358
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  موضوع بررسی تاثیر ارزش برند بر میزان فروش محصولات لوازم صوتی تصویری یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و گزارش ها و مقالات جدیدی درباره آن نوشته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش برند بر میزان فروش محصولات لوازم صوتی تصویری می باشد. لذا در این پژوهش برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی تحقیق های مبتنی بر این پرسشنامه، نخست باید صحت پرسشنامه مورد استفاده تائید شود. پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ 0.896 به دست آمد. از نرم افزار spss جهت تجزیه و تحلیل داده ها برای رسیدگی به هر دو جنبه توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده خواهد شد. جامعه آماری به تعداد 452 نفر می باشد که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 208 نفر از بین افراد جامعه انتخاب خواهند شد. سوال اصلی در تحقیق حاضر به صورت ذیل می باشد: ارزش برند چه تاثیری می تواند در فروش محصولات در صنعت لوازم صوتی و تصویری ایجاد کند؟ لذا در نتایج به وجود رابطه معنی دار بین وفاداری مشتریان، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، همخوانی برند، سلیقه مشتری دست یافتیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها