• بررسی تاثیر سیستم حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 1674
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان است. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر گرد آوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سیستم حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس و کلوموگروف اسمیرنوف) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان و کتابخانه ملی ایران (400 نفر) بود که جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (196) نفر، از فرمول کوکران استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر گذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر) است. اما در پاسخ به سوالات پژوهش بین حقوق و دستمزد بر تعهد هنجاری کارکنان تاثیر معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها