• بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/13
  • تعداد بازدید: 567
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از عوامل مؤثر در کاهش اعتمادپذیری گزارش ها و صورت های مالی پدیده تقلب است که موجب افزایش ریسک و هزینه کسب و کار شده، اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده و اعتبار و درستکاری حرفه حسابداری و حسابرسی را زیر سؤال می برد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر تقلب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1391 تا 1395 می باشد. برای سنجش ساختار مالکیت از دو متغیر سهامداران نهادی، سهامدار مدیریتی و برای اندازه گیری تقلب از مدل زارع 95 استفاده کردیم و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون لاجیت و نرم افزارهای stata نسخه 14 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای سهامداران نهادی و سهامدار مدیریتی هیچ تاثیر معناداری بر تقلب ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها