• بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 520
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی با کیفیت زندگی در بین بیماران دیابتی انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه بیماران دیابتی عضو انجمن بیماران دیابتی شهرستان گرگان به تعداد 300 نفر که درسال 1396 دارای پرونده می باشند که بر اساس آن، نمونه آماری 300 نفر مشخص شده و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه بین آنان توزیع شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) و پرسشنامه ابزار کوتاه شده neo با فرم کامل آن (neo-pi) می باشد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمودن فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داده است ویژگی شخصیتی در کیفیت زندگی بیماران دیابتی نقش دارد. در نهایت با توجه به نتیجه بدست آمده، می توان با بهبود شرایط بیماران دیابتی در حوزه کیفیت زندگی زمینه کاهش آسیب پذیری روانی آنان را فراهم نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها