• تاثیر انگیزش بر عملکرد کارکنان اداره کل فرودگاه های استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 427
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انگیزش کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد مناسب، یکی از کلیدهای موفقیت سازمان هاست. از همین رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر انگیزش بر عملکرد کارکنان اداره کل فرودگاه های استان فارس می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل فرودگاه های استان فارس می باشد. که تعداد کل آن ها برابر با 460 نفر می باشد که در این بین 84 نفر زن و 376 نفر مرد می باشند. حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران 142 نفر برآورد می شود و پرسشنامه ها به آن ها ارائه و اطلاعات از بین آن ها جمع آوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های پرسشنامه سنجش انگیزش شغلی و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان بود که پایایی آن ها به روش محاسبه ی آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده نیز از طریق نرم افزارهای spss و pls انجام شد. یافته ها نشان می دهد ضریب انگیزش به ارزیابی عملکرد کارکنان برابر با 0.291 و مقدار آماره t برابر 2.282 می باشد که نشان می دهد انگیزش تاثیر معنی داری بر ارزیابی عملکرد کارکنان دارد. لذا مدیران و مسئولین فرودگاه می توانند با شناسایی و بکارگیری عوامل انگیزاننده، نقش موثری در بهبود عملکرد کارکنان ایفا نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها