• اثر بارندگی و دما بر تولید فرم رویشی پهن برگان علفی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 641
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تولید اولیه و سهم تولید هریک از فرم های رویشی از مشخصه های کلیدی اکوسیستم های مرتعی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر دما و بارندگی سالیانه بر تولید فرم رویشی پهن برگان علفی در مراتع کوهستانی منطقه فندوق لوی شهرستان نمین در استان اردبیل است. نمونه برداری از تولید اولیه سطح زمین با استفاده از روش قطع و توزین در پلات های یک متر مربعی (جمعاً 180 پلات) انجام شد. دما و بارندگی سالیانه برای هر نقطه با استفاده ازگرادیان محاسبه شد و همبستگی بین این فرم رویشی با عوامل انتخاب شده با رگرسیون چند گانه توأم تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین دما و بارندگی با تولید فرم رویشی پهن برگان علفی رابطه معنی داری(p<0.01)   وجود دارد. بررسی های بین دمای سالیانه و تولید نشان داد که بیشترین مقدار تولید اولیه پهن برگان علفی در طبقه میانی قرار دارد. همچنین با افزایش بارندگی میزان تولید پهن برگان علفی افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها