• تحلیل تخریب زمین بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 330
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بوم سازگان مختلف بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک تاثیر گذاشته و کیفیت خاک را تغییر می دهند. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تخریب زمین با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند با مساحت 1740 کیلومتر مربع برنامه ریزی شد. در این راستا، کاربری مرتع موجود در حوزه آبخیز با مساحت 31.38 درصد، انتخاب و 62 نمونه خاک از عمق صفر تا 30 سانتی متر خاک از واحدهای همگن با مساحت بیش از یک کیلومتر مربع برداشت شد. در ادامه متغیرهای هدایت الکتریکی، ph، جرم مخصوص ظاهری، کربنات کلسیم معادل، نیتروژن و کربن آلی خاک اندازه گیری و تاثیرپذیری آن ها از بافت، شیب و ارتفاع با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و دو طرفه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان دهنده عدم اختلاف معنی دار (p>0.05)  اثر متقابل بافت × ارتفاع و بافت × شیب × ارتفاع بود. هم چنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو طرفه با استفاده از آماره ɳp2 و توان آزمون نشان دهنده تاثیرپذیری بیش تر متغیرهای کربنات کلسیم معادل و نیتروژن از عامل بافت خاک به ترتیب برابر با (84.0 و 00.1) و (18.0 و 29.0) و متغیرهای هدایت الکتریکی و جرم مخصوص ظاهری از عامل شیب به ترتیب برابر با (29.0 و 71.0) و (40.0 و 90.0) و متغیر کربن آلی از عامل ارتفاع به ترتیب برابر با (28.0 و 66.0) بود. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای انتخاب شیوه مناسب مدیریتی و مهار تخریب زمین و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها