• رابطه بین بینش راهبردی و کارآفرینی سازمانی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 322
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بینش راهبردی و کارآفرینی سازمانی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می باشد.

   روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس (تمامی شهرستان ها) که شامل 502 کارمند با شرایط سنی، سابقه، رسته شغلی و تحصیلات متفاوت است. در این پژوهش تعداد 310 پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شد که شامل 30 سوال در مورد کارآفرینی سازمانی و 47 سوال در رابطه با ابعاد هوش سازمانی می باشد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که شدت همبستگی بین دو متغیر بینش راهبردی و کارآفرینی سازمانی کارکنان 32.9+ درصد می باشد که این بیان گر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 0.108 می باشد که این نشان می دهد که متغیر مستقل به میزان 10.8 درصد می توان متغیر وابسته را پیش بینی کند.

  نتیجه گیری:از آن جائی که مهم ترین مسئله در دیدگاه استراتژیک تهیه بیانیه ماموریت و رسالت هر سازمان است سازمان ها بایستی گروه هایی را جهت این کار تشکیل دهند و با بررسی دقیق محیط سازمانی فرصت ها و تهدیدها را برای زمینه کارآفرینی تشخیص دهند و اقدامات لازم را به این امر مهم انجام دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها