• تاثیر رهبری اصیل و حمایت سازمانی ادراک شده بر انگیزش شغلی و ارتقای شغلی معلمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 459
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری اصیل و حمایت سازمانی ادراک شده بر انگیزش شغلی و ارتقای شغلی معلمان به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را معلمان منطقه جلگه شهراصفهان به تعداد 288 نفر  تشکیل داد، که از این تعداد با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 165 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ارتقای معلمان با 10 گویه، پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2008) با 16 گویه، پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر(1998) با 19 گویه و پرسشنامه انگیزش شغلی رایت (2006) با 6 گویه بود که بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت سنجش شد. روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات برخی از اساتید دانشگاه و تعدادی از اعضای جامعه آماری تایید شد. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل واریانس چندراهه استفاده گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین رهبری اصیل با انگیزش شغلی(r=0.406) ،. بین رهبری اصیل با ارتقای شغلی کارکنان (r=0.423) ، بین حمایت سازمانی ادراک شده با انگیزش شغلی(r=0.369)  و بین حمایت سازمانی ادراک شده با ارتقای شغلی(r=0.369)  رابطه معنی دار وجود دارد.  همچنین بین نمرات رهبری اصیل، حمایت سازمانی، انگیزش شغلی و ارتقای شغلی بر حسب جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنی دار وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها