همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه بین شیوه های فرزندپروری، سبکهای مقابله ای و سبکهای هویت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دشتستان بر حسب عامل دموگرافیک جنسیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه بین شیوه های فرزندپروری، سبکهای مقابله ای و سبکهای هویت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دشتستان بر حسب عامل دموگرافیک جنسیت

  هدف این پژوهش مقایسه بین شیوه های فرزندپروری، سبکهای مقابله ای و سبکهای هویت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دشتستان بر حسب عامل دموگرافیک جنسیت است. جامعه آماری این پژوهش 6502 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان دشتستان بود که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 363 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. نوع این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه  جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند (1991)، سبکهای مقابله ای لازاروس و فلکمن (1980) و سبکهای هویت وایت و همکاران (1998) استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که میانگین نمره هر یک از راهبردهای مقابله ای مسئولیت پذیری، حل مساله، فاصله خودکنترلی، گریز – اجتناب در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر است اما میانگین نمره راهبرد مقابله ای ارزیابی مجدد مثبت، رویارویی، حمایت اجتماعی و فاصله گرفتن در دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر است. میانگین نمره هر یک از سبک های هویتی هنجاری، تعهد و سردرگم- اجتنابی در دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر می باشد اما میانگین نمره سبک های هویتی اطلاعاتی در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد. هم چنین میانگین نمره هر یک از سبک های فرزند پروری والدین یعنی شیوه فرزند پروری استبدادی و منطقی از نظر دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر می باشد اما میانگین نمره شیوه فرزند پروری مبتنی بر آزاد گذاری از نظر دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر می باشد. به طور کلی بین شیوه های فرزندپروری، سبکهای مقابله ای و سبکهای هویت دانش آموزان پسر و دختر در سطح(p=0.699)   تفاوت معنی داری وجود ندارد زیرا سطوح معناداری بدست آمده از 05.0 بزرگتر می باشند. بنابراین، فرضیه فوق رد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها