• رابطه ی جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر رشت با میانجی هویت سازمانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 660
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه ی جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر رشت با میانجی هویت سازمانی

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) که نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسشنامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.86) و پایایی ترکیبی تائید شد. از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر تعهد حرفه ای (45 درصد) و هویت سازمانی (41 درصد) دارد. هم چنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر تعهد حرفه ای داشت. اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی (45 درصد) تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی (0.04=r2) و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی (0.013=r2) رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد؛ در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنی داری (0.09=r2) بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود، برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها