اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارزیابی و رتبه بندی روشهای بازاریابی صنعتی نسبت به عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی تندگویان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 417
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی و رتبه بندی روش های بازاریابی صنعتی نسبت به عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی تندگویان)

  هدف از انجام این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی روش های بازاریابی صنعتی نسبت به عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی) می باشد ابزار گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد صورت پذیرفت. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش تحقیق به صورت کمی و میدانی و توزیع پرسشنامه به صورت تصادفی صورت گرفت جامعه آماری شامل 2500 نفر در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران 334 نفر محاسبه گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره (ضریب تبیین، آزمون دوربن واتسون، ضریب تعدیل شده) می باشد میزان آماره دوربین واتسون برای کلیه فرضیات مورد بررسی بیش تر 1.5 بدست آمد که حاکی از کفایت مدل مورد بررسی دارد.

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین بازاریابی صنعتی و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین مزایای محصول و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین مزایای خدمات و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین مزایای اجتماعی و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین هزینه فرآیند و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. بین قیمت و عملکرد کارکنان شرکت پتروشیمی ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها