• رابطه بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با شخصیت و مثبت اندیشی درزنان و مردان 20 الی 50 ساله در شهر تهران در سال 98

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 410
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رابطه بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با شخصیت و مثبت اندیشی درزنان و مردان 20 الی 50 ساله در شهر تهران در سال 98

  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با شخصیت و مثبت اندیشی در مردان و زنان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان 20 تا50 ساله در شهر تهران در سال 98 بودند که 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. در مرحله بعد پرسش نامه های هوش معنوی کینگ، هوش فرهنگی، شخصیت گولدبرگ و مثبت اندیشی به عنوان ابزار پژوهش در مورد هر یک از ازمودنی ها اجرا شد. در پایان داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) به وسیله نرم افزار spss 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد بین هوش معنوی و هوش فرهنگی در زنان (r=0.91) و مردان (r=0.79) رابطه معنادار وجود دارد.

  همچنین بین هوش معنوی و هوش فرهنگی با ویژگی های شخصیتی (در مولفه های برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی، ثبات هیجانی و گشودگی به تجربه) در زنان و مردان رابطه معنادار وجود دارد. بین هوش معنوی با مثبت اندیشی درزنان (r=0.91)  و مردان (r=0.86)، بین هوش فرهنگی با مثبت اندیشی در زنان (r=0.99) و در مردان (r=0.63) رابطه معنادار وجود دارد. بین ویژگی های شخصیتی در تمامی مولفه های آن با مثبت اندیشی در زنان و مردان رابطه معنادار وجود دارد. به طور کلی، یافته های پژوهش، بیانگر رابطه  مثبت و مستقیم، بین تمامی متغیرها در هر دو جنس می باشد. هر چه میزان هوش معنوی و فرهنگی افزایش بیاد، میزان مثبت اندیشی در زندگی رشد خواهد یافت و همچنین شخصیت و مولفه های آن نیز نقش پیش بین بر مثبت اندیشی دارند و بر هوش معنوی و فرهنگی تاثیر گذار هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها