• تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی پذیرش مبتنی بر تعهد غنی شده با شفقت به روش گروه درمانی بر«تنظیم هیجان، دلزدگی زناشویی، مثبت نگری و الگوهای ارتباطی بین زوجین» مطالعه موردی: زنان دارای همسر معتاد در استان یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشی پذیرش مبتنی بر تعهد غنی شده با شفقت به روش گروه درمانی بر«تنظیم هیجان، دلزدگی زناشویی، مثبت نگری و الگوهای ارتباطی بین زوجین» مطالعه موردی: زنان دارای همسر معتاد در استان یزد

  پدیده ی اعتیاد در خانواده، علاوه بر اینکه تاثیرات مخرب بر فرد معتاد، بیشترین آسیب را متحملِ همسر وی می نماید و این آسیب ها گاه آنقدر عمیق می شود که همسر از نظر متغیرهای روانی در معرض تهدید قرار می گیرد، به همین روی پژوهشِ حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله ی آموزشیِ پذیرش مبتنی بر تعهد غنی شده با شفقت به روش گروه درمانی بر«تنظیم هیجان، دلزدگی زناشویی، مثبت نگری و الگوهای ارتباطی بین زوجین» انجام شده است. روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری را زنان دارای همسرمعتاد استان یزد تشکیل دادند؛ و به منظور انجام تحقیق یک گروه 30 نفری با روش دردسترس انتخاب شده و در قالب دو گروهِ 15 نفری آزمایش و کنترل دسته بندی شدند. سپس مداخلات آموزشی برای گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. پیش از آغازدوره آموزشی، از هر دو گروه پیش آزمون ( pe.t ) و در انتهای دوره آموزشی نیز به طور همزمان از هر دو گروه پس آزمون ( po.t ) به عمل آمده است.

  ابزار گرداوری داده ها، مقیاس استاندارد تنظیم شناختی هیجان( cerq ) گارنفسکی و کرایج( 2006 )، مثبت اندیشی اینگرام و وینیسکی( 1988 )، دلزدگی زناشویی پانیز( 2003) و الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوی( 1984 9 بود، و داده ها با استفاده از آماره تحلیل کواریانس در نرم افزار spss مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها 7 / 53 درصد از کواریانس نمرات پس آزمون  «مثبت اندیشی » 2 / 41 درصد از کواریانس نمرات »راهبردهای سازش نیافته » 3 / 37 درصد از کواریانس نمرات«راهبردهای سازش یافته » 4 / 25 درصد از کواریانس نمرات «الگوهای ارتباطی»و6 / 20 درصد از کواریانس نمرات« دلزدگی زناشویی» زنان دارای همسر معتاد ناشی از تاثیر «آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت» بوده است و مداخله ی آموزشی منجر به ارتقای مثبت اندیشی، راهبردهای سازش یافته، و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین و نیز کاهش راهبردهای سازش نیافته و دلزدگی زناشویی شده است. بنابراین، در مداخلات مربوط به خانواده درمانی در حوزه اعتیاد، بهتر است به رویکرد پذیرش مبتنی بر تعهد غنی شده با شفقت توجه بیشتری شود. 

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها