• تاثیر بازی های رایانه ای ایرانی بر هوش و عملکرد فرهنگی اجتماعی دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  هوش فرهنگی، انگیزش، یادگیری، دانش آموزان، هوش اجتماعی

  هوش فرهنگی ابزار مهمی جهت مواجهه ی مناسب با موقعیت های چندفرهنگی است، این هوش کمک می کند تا با درک سریع و صحیح مؤلّفه های گوناگون فرهنگی، رفتاری متناسب با هریک از آنها ابراز گردد. لذا در این مطالعه عوامل موثر بر هوش فرهنگی دانش آموزان شهرستان اهر و راهکارهایی جهت ارتقای آن ارائه می گردد. جامعه آماری مطالعه شامل دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر اهر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ساده 300 نفر جهت مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون های(t دو گروه مستقل، r ضریب همبستگی پیرسون وf) انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد که  بین سن و جنس، پایه تحصیلی، بازی های رایانه ای حادثه ای ملی، بازی های رایانه ای ماجراجویی ملی با هوش فرهنگی رابطه معنی داری وجود نداشت در حالیکه رابطه محل سکونت، وسیله بازی، میزان استفاده از بازیهای رایانه ای، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، بازیهای رایانه ای ورزشی ملی و بازیهای رایانه ای تاریخی ملی با هوش فرهنگی معنادار می باشد.

   نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که بازی رایانه ای تاریخی ملی، پایگاه های اقتصادی-اجتماعی، میزان بازی و محل سکونت به ترتیب با بتای β=.12 ، β= .15 ، β=.2 ، β=56 دارای اثر مثبت و معناداری بر هوش فرهنگی می باشند. متغیرهای وسیله بازی رایانه ای اکشن و بازی رایانه ای ماجراجویی ملی هر کدام به ترتیب با بتای β=-15 ، β=-21 ، β=-23  اثر منفی و غیر معناداری بر هوش فرهنگی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها