• اندازه گیری و پهنه بندی امواج bts در محیط شهری؛ مطالعه موردی شهرستان دماوند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 746
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله اندازه گیری و پهنه بندی امواج bts  در محیط شهری؛ مطالعه موردی شهرستان دماوند

  این مطالعه با هدف بررسی و اندازه گیری امواج ناشی از آنتنهای  bts موجود در شهر دماوند، از دی ماه 1397 لغایت اردیبهشت ماه 1398 با انجام کار میدانی و اندازه گیری مقدار امواج تولید شده توسط این آنتنها در فواصل 0، 5، 10، 20، 50، 70، 100، 200 متری از پایه آنتن ها انجام گرفت. همچنین با استفاده از پرسشنامه اقدام به بررسی وضعیت سلامتی افراد در محله های دارای آنتن گردید. تجزیه و تحلیلهای آماری از قبیل آزمون کروسکال والیس و رگرسیون غیرخطی به منظور تعیین مهمترین فاصله و بیشترین مقدار امواج ناشی از آنتن ها مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای منطقه مورد مطالعه نقشه پهنه بندی تولید گردید که میزان انتشار امواج در در سرتاسر منطقه را نشان می دهد. نتایج این آزمون نشان میدهد که بین میانگین اندازه گیریهای چگالی توان امواج الکترومغناطیس در بین تمام فواصل ارتباط معنادار مشاهده می شود (p<0.05). همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که تقریبا 87 درصد تغییرات امواج به متغیر فاصله مربوط بوده و بیشترین تاثیر امواج در فاصله 20 متری از آنتن ها است که با نتایج سایر مطالعات همخوانی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید