• بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار مصرف کننده و عملکرد سازمان در بانک سپه استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار مصرف کننده و عملکرد سازمان در بانک سپه استان فارس

  امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان ها و مدیران موضوع مهمی به شمار می‌رود. و از طرفی توجه به رفتار مصرف کننده و عملکرد سازمان  نیز امر بسیار ضروری برای بقای سازمان می باشد. بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار مصرف کننده و عملکرد سازمان در بانک سپه استان فارس می باشد. که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی می‏باشد. ابزار گرد آوری پرسشنامه می باشد که روایی آن با روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید.

  جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بانکهای سپه در استان فارس می باشند. که حجم آنها با جدول مورگان 384  نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس در بین مشتریان بانک سپه استان فارس توزیع و 364 پرسشنامه به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 8.8 ( معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرف کننده دارد و همچنین رابطه مثبت و معنادار مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد سازمان تایید شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها