• مطالعه اثرگذاری آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ساپکو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 271
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مطالعه اثرگذاری آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ساپکو

  نیروی انسانی از سرمایه های اصلی هر سازمان محسوب می گردند و ارتقاء عملکرد هر سازمان در گرو سرمایه انسانی آن می باشد. آموزش ضمن خدمت، با ایجاد مهارت لازم در کارکنان منجر به تحقق این مهم در سطح فردی و گروهی خواهد شد. این پژوهش بر مطالعه اثرگذاری آموزش ضمن برعملکرد کارکنان شرکت طراحی ومهندسی وتامین قطعات ایران خودرو ساپکو براساس مدل اچیو تمرکز دارد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ انجام کار از نوع پیمایشی است. با کمک روش نمونه گیری تصادفی 196 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  روش گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. در بررسی روایی پرسشنامه ها از نظرات خبرگان سازمان و دانشگاه و برای بررسی پایایی نیز آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفای کرونباخ (71 درصد) به دست آمده پایایی مناسب پرسشنامه را نشان می دهد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج این پژوه نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت تاثیر مثبتی برابعاد عملکرد کارکنان سازمان مورد بحث داشته است. به عنوان نتیجه گیری می توان به اهمیت تاثیر به سزای ارتقا ارائه دوره های آموزشی ضمن خدمت با محتوای غنی، به کارگیری مدرسان متخصص و برگزاری منظم دوره های آموزشی پی برد. همچنین پیشنهاد می شود از مشارکت کارمندان در نیاز سنجی آموزشی، کمبود مهارت، برنامه ریزی جهت اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی ضمن خدمت استفاده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها