• بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد بازاریابی در شعب فعال بیمه ای زنجان در حوزه بیمه تکمیلی درمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی محرک های انگیزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 472
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد بازاریابی در شعب فعال بیمه‌ای زنجان در حوزه بیمه تکمیلی درمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی محرک‌های انگیزشی

  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد بازاریابی در حوزه بیمه تکمیلی درمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی محرک‌های انگیزشی در شعب فعال بیمه‌ای شهر زنجان می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه، کارمندان و مدیران شعب فعال شرکت های بیمه‌ای شهر زنجان می‌باشد که تعداد آنها 174 نفر بوده است. نمونه آماری به تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است.

  ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بومی‌سازی شده می‌باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و تحلیل عاملی (kmo=0.725) و  پایایی آن‌ با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ معادل (0.910) مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد که در تحلیل توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار spss  نسخه 19 استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که توانمندسازی آموزشی، ساختاری و روانی بر عملکرد بازاریابی تأثیرگذار می باشد. از سوی دیگر توانمندسازی کارکنان از طریق محرک‌های انگیزشی بر عملکرد بازاریابی تأثیر دارند. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.طبقه بندی m31-m54-m53:jel

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها