• تأثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارآفرینی ناب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تأثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارآفرینی ناب

  هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تأثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارافرینی ناب می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی (میدانی) است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان می‌باشند که تعداد آن‌ها در زمان انجام تحقیق حاضر، هفتصد و پنجاه نفر بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد دویست و پنجاه وشش نفر به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند.

  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. قابل ذکر است که برای سنجش روایی پرسش‌نامه‌ها از "روایی محتوایی" استفاده و همچنین به منظور تأیید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیه‌ها، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کار رفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند کلیه مولفه‌های سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های منابع انسانی تأثیر معنی‌داری دارند. ضمنا مشخص گردید که متغیر کارافرینی ناب بر تاثیرگذاری متغیر مستقل (سبک رهبری خیراندیش) بر متغیر وابسته (بهره وری سرمایه های انسانی) نقش میانجی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها