• تأثیر رضایت شهروندان، تصویر و برند شهر بر پذیرندگی شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر کرج)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 547
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تأثیر رضایت شهروندان، تصویر و برند شهر بر پذیرندگی شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شهر کرج)

  هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت سنجش تأثیر تصویر شهر، شخصیت برند شهر و رضایت کلی شهروندان بر پذیرندگی شبکه های اجتماعی با توجه به نقش و تاثیر تعدیلگر بحران اقتصادی در زیر ساخت شهری و همچنین زندگی روزمره شخصی در شهر کرج بوده است. در ابتدا به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، با توجه جمعیت بالای جامعه آماری حجم نمونه از طریق جدول مورگان 384 نفر محاسبه گردید این نفرات که عضو شبکه های اجتماعی بودند در قسمت های مختلف شهر به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت احتمالی و تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه مورد نظر در میان آنها توزیع گردید، به منظور بررسی پایایی و روایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ و روش محتوایی از نظرات خبرگان بهره گرفته شد.

  جهت بررسی و ارزیابی داده های به دست آمده از نرم افزارهای 20 spss و smart pls2 استفاده شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، پس از بررسی داده ها مشخص شد؛ که همه9 فرضیه ی پژوهش که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود مورد قبول هستند و تایید می شوند. یافته ها نشان می دهد که با درک بهتر و عمیقتر عوامل تاثیر گذار بر تصویر شهر و شخصیت برند شهری رضایت شهروندان بیشتر می شود و این رضایت را می توان در شبکه های اجتماعی به وضوح مشاهده نمود و همچنین در صورت کنترل بحران اقتصادی و پیامد های حاصل از آن این امکان فراهم می شود که شهر کرج بتواند نزد افکار عمومی وجه ی بهتری را به دست آورد و احترام و توجه سایر شهرها را به خود معطوف نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها