• بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 214
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

  سازمان سالم، سازمانی است که بتواند توانایی های خود را توسعه و گسترش دهد و با موانع بیرونی به صورت موفقیت آمیزی برخورد نماید. در این میان، نیروی انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد. که به این منظور تعداد، 217 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت.

  این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. پایایی پرسشنامه استاندارد با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که برای متغیر مدیریت تصویرپردازی 0.953؛ اعتماد سازمانی 0.910 و سلامت سازمانی 0.951 به دست آمده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی با سلامت سازمان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها