• نقش بازارگرایی کنش گرایانه بر رفتار خرید تکانشی با تأکید بر نقش میانجی تجانس خودانگاره مصرف کننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان صنایع چرم در شهر بندرعباس)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 208
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  نقش بازارگرایی کنش گرایانه بر رفتار خرید تکانشی با تأکید بر نقش میانجی تجانس خودانگاره مصرف کننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان صنایع چرم در شهر بندرعباس)

  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش بازارگرایی کنش گرایانه بر رفتار خرید تکانشی با تأکید بر نقش میانجی تجانس خودانگاره مصرف کننده می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی - علّی و از نوع تحقیقات کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان برندهای چرم بوفالو، مارال و مشهد در شهر بندرعباس بوده است که با توجه به نامشخص و نامحدود بودن آنها، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 368  نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس برآورد گردید.

  ابزار گردآوری اطلاعات دراین تحقیق سه پرسشنامه بازارگرایی کنش گرایانه ندوبیسی(2013)، رفتار خرید تکانشی بارت(2004) و تجانس خودانگاره مصرف کننده داس(2013) بود که پایایی هر سه پرسشنامه به ترتیب با آلفای کرونباخ 0.951، 0.771 و 0.764 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزارsmart pls  و spss و آزمون های نرمال بودن و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر بازارگرایی کنش گرایانه بر متغیر رفتار خرید تکانشی تأثیر معناداری دارد. همچنین متغیر بازارگرایی کنش گرایانه بر تجانس خودانگاره مصرف کننده تأثیر معناداری دارد و متغیر تجانس خودانگاره مصرف کننده بر متغیر رفتار خرید تکانشی  تأثیر منفی و معناداری دارد. در این پژوهش همچنین نقش میانجی تجانس خودانگاره مصرف کننده در تأثیر بازارگرایی کنش گرایانه بر رفتار خرید تکانشی  مورد تأیید قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها