• بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارت های خودمدیریتی کارکنان-مورد مطالعه: بانک پاسارگاد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 514
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارت های خودمدیریتی کارکنان-مورد مطالعه: بانک پاسارگاد

  یکی از سرمایه های هر سازمان، کارکنان آن می باشد. وجود کارکنان توانمند، از جمله شرایط لازم برای پشرفت عملکرد هر سازمان است. هوش معنوی در پی ایجاد چنین سرمایه هایی است. امروزه سازمان ها سعی در تربیت نسلی از مدیران ارزشمند دارند، بطوری که با اکتساب مهارت های هوش معنوی در خود بتوانند سرعت و دقت تصمیم گیری را در خود افزایش دهند در این تحقیق، به بررسی تاثیر هوش معنوی بر مهارت های خودمدیریتی کارکنان در بانک پاسارگاد پرداخته شد. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده، روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است.

  جامعه آماری تحقیق 350 نفر از کارکنان ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، حجم نمونه آماری 200 نفر از کارکنان بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از آزمون تی استیودنت به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که کلیه فرضیه های تحقیق تایید شده است. نتایج نشان می دهد هرچه هوش معنوی کارکنان بانک پاسارگاد بیشتر باشد و به آن اهمیت بیشتری داده شود، موجب بهبود مهارت های خود مدیریتی پرسنل و عملکرد بانک و نهایتاً خدمت رسانی بهتر به مشتریان می شود. توجه به ابعاد چهارگانه هوش معنوی موجب رضایت هر چه بیشتر کارکنان می شود و طبعاً کارکنان با انجام فعالیت های گروهی موجب عملکرد بهتر بانک پاسارگاد می شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها