• آیا توانایی وجه نقد عملیاتی برای اندازه گیری عملکرد شرکت در دوران درماندگی مالی افزایش می یابد؟

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 555
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ارزش شرکت مستقیما تحت تاثیر بازدهی سهام است. جریان ‌‌‌‌های نقدی نیز می ‌تواند عملکرد شرکت ‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. مفهوم سود و سرمایه از مفاهیم اساسی در حسابداری هستند، بررسی اثر گذاری هر یک از این موارد در شرایط متفاوت از لحاظ اثر گذاری بر تصمیمات سرمایه گذاران امری است مهم و حیاتی. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌‌ ی میزان اثر گذاری وجه نقد عملیاتی بر بازده سهام نسبت به سود در دو شرایط درماندگی مالی بالا و پایین می‌باشد. جهت آزمون فرضیه‌‌ ی پژوهش تعداد 810  شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره‌‌ی 1385 الی 1394 با استفاده از الگوی پیش بینی درماندگی مالی آلتمن به دو گروه طبقه بندی شدند، نتایج آزمون فرضیه ‌‌ی تحقیق نشان داد در شرایط درماندگی مالی بالا، جریان وجه نقد عملیاتی ارتباط ضعیف ‌تری با بازده سهام به جای سود دارد و در شرایط درماندگی مالی پایین ارتباط قوی تری بین بازده سهام و جریان وجه نقد عملیاتی وجود دارد. در شرایط درماندگی بالا سود با بازده سهام رابطه ‌‌ی  مثبت دارد و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده سهام رابطه‌‌ی معکوس دارد. در درماندگی پایین، سود و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده سهام ارتباط معکوس دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید