• بررسی تاثیر انگیزه متمایز بودن، تاثیرات اجتماعی و اعتماد بر تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک گردشگری تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/08
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر انگیزه متمایز بودن، تاثیرات اجتماعی و اعتماد بر تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک گردشگری تهران

  در عصر نوین بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز و ماندگاری منابع پولی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند. شناسایی این عوامل و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط آنها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی و جذب مشتریان مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ها از این حیث با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک بانک واحد متفاوت باشد. با افزایش استفاده از اینترنت، بانکداری اینترنتی یک فرصت جدید برای جذب مشتریان بالقوه می باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، تاثیر انگیزه متمایز بودن، تاثیرات اجتماعی و اعتماد بر تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی در بانک گردشگری تهران می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی -تحلیلی به شیوه پیمایشی با رویکرد علی است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک گردشگری شهر تهران می باشد. برای تعیین حجم نمونه که 296 نفر است از فرمول کوکران استفاده شده و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد بومی شده است که پایایی آنها با آلفای کرونباخ (0.910) و مقدار روش دو نیمه کردن آزمون (اسپیلت هالف) (0.966) مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها، در تحلیل های توصیفی از نرم افزار spss 21 و در تحلیل های استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری و نرم افزار آموس، استفاده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها