• بررسی تحقق حق الزحمه غیر عادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/09
  • تعداد بازدید: 277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تحقق حق الزحمه غیر عادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف پژوهش بررسی حق الزحمه غیرعادی حسابرسان، چرخش حسابرسان و کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نظر رابطه بین متغیرها، همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1390 تا سال 1394 به تعداد 420 شرکت است که تعداد 70 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.

  گردآوری اطلاعات از نرم افزار ره‌آورد نوین 3 و بانک‌های اطلاعاتی موجود در سایت بورس تهران، داده‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش از گزارش‌های سالانه و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران استخراج و گردآوری گردید. تحلیل آماری از طریق نرم افزار eviews و spss انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که چرخش حسابرسان و حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها