• بررسی ارتباط اضطراب کرونا با نگرانی و شدت علائم وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/21
  • تعداد بازدید: 259
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی ارتباط اضطراب کرونا با نگرانی و شدت علائم وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی

  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط اضطراب کرونا با نگرانی و شدت علائم وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی مراجعه کننده به مراکز روان درمانی سطح شهر رشت در نیمه دوم سال 1399 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 40 نفر انتخاب شدند.

  برای گردآوری داده ها از مقیاس اضطراب بیماری کرونا (cdas)، پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (pswq) و سیاهه وسواسی اجباری مادزلی (moci) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره صورت گرفت. یافته ها نشان داد بین اضطراب کرونا با نگرانی (r=0.580, p<0.01) و شدت علائم وسواسی (r=0.519, p<0.01) در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

  همچنین نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب کرونا 0.47 درصد از نگرانی و 0.43 از شدت علائم وسواسی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی را به صورت معنی داری پیش بینی کرد. براساس این نتایج می توان بیان نمود که اضطراب کرونا توانایی پیش بینی نگرانی و شدت علائم وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها