• افشای پایدار از مولفه های مسئولیت اجتماعی، تمرکز مالکیت و ارزشمندی سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 253
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  افشای پایدار از مولفه های مسئولیت اجتماعی، تمرکز مالکیت و ارزشمندی سود

  تضاد بین مدیران و سهامداران ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که طبق نظریه نمایندگی، مدیران در کسب اهداف خود از آن استفاده می کنند. انتشار گزارش هایی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی به منظور رسیدن به سود قابل اتکا برای سهامداران و استفاده کنندگان مفید است. در پژوهش حاضر رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزشمندی سود حسابداری سنجیده شده است. همچنین تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان افشای پایدار از اطلاعات غیرمالی بر رابطه بین مالکیت غالب و ارزشمندی سود حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.

  بدین منظور، اطلاعات مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بین مالکیت غالب و ارزشمندی سود، رابطه منفی و معنادار وجود دارد و از بین مؤلفه های مسئولیت اجتماعی، افشای اطلاعات مربوط به مشارکت اجتماعی و عوامل تولید بر رابطه بین مالکیت غالب و ارزشمندی سود، تأثیر منفی و معنادار داشته اند. درحالی که افشای اطلاعات زیست محیطی و روابط کارکنان بر این رابطه، تأثیر معنادار و مثبت داشته است. در واقع در شرکت هایی که گزارشگری همراه با افشای مسئولیت اجتماعی است، بین مالکیت غالب و ارزشمندی سود رابطه ضعیفتری دیده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها