• تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/17
  • تعداد بازدید: 326
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه مطالعاتی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 7 ساله 1396 – 1390 می باشد و با توجه به محدودیت های پژوهش و با استفاده از روش سیستماتیک، اطلاعات مربوط به 84 شرکت جمع آوری شده است. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد، اندازه شرکت بر رابطه مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها، تأثیر معناداری ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها